fbpx
Košík

Košík

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

V INTERNETOVOM OBCHODE MADAME.SK

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je prevádzkovateľ MADAME.SK, Kukučínova 1683/18, 921 01 Piešťany, IČO: 51032601, DIČ: 2120573774, IČ DPH: SK2120573774, so sídlom Kukucinova 1683/18, 921 01 Piešťany, Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,Vložka číslo:40577/T.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

Tel. číslo: +421911441440 – ( pon.-pia.: 8:00 do 16:00) Email: info@madame.sk

.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväznej objednávky, vykonaná prostredníctvom “nákupného košíka” a ktorá bola predávajúcim následne potvrdená.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky tovarov výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránke predávajúceho sú záväznými údajmi. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a pri reklamácii zakúpeného tovaru.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené  v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je doručená emailom, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list. 

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi:

dobierka – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru od kuriéra GLS, k platbe za dobierku účtujeme poplatok 2,90€ s DPH.

platba kartou – platba prostredníctvom platobnej brány Besteron. Kupujúci je po potvrdení objednávky presmerovaný na platobný server Besteron, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 30 dní odo dňa prevzatia produktu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu produktu “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením produktu došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov produktu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).

Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný najmä:

– poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,

– zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, dodať spotrebiteľovi objednaný  tovar do miesta určenia riadne a včas,

– dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie    a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi. 

– predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas. 

Kupujúci je povinný najmä:

– včas prevziať tovar v mieste určenia, 

– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci

– Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.

Spôsoby dodania a ceny za prepravu tovaru

Doručenie na adresu (prostredníctvom spoločnosti GLS): (4,10€) Zvyčajná doba dodania u tohoto prepravcu je doručenie zásielky do 2 pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania).  Zákazník bude informovaný notifikáciou – SMSkou/ e-mailom o zadaní informácii do systému. V deň doručenia bude zákazník informovaný SMSkou/ e-mailom + telefonicky pred doručením. Odkaz na sledovanie zásielky sa nachádza v e-maili o potvrdení objednávky.

Osobný odber Piešťany: ( zdarma ) Objednanú zásielku je možné si bezplatne prevziať osobne v našom sídle firmy: Kukučínova 1683/18, Piešťany. Kupujúci bude vopred telefonicky kontaktovaný, aby sa dohodol na čase prevzatia zásielky.

Dodacie podmienky

Tovar na sklade odosielame hneď na druhý deň, doručenie do 1-2 pracovných dní od odoslanie.

Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. 

Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.  

Po prevzatí tovaru kupujúci tovar prehliadne a prípadné poškodenie alebo neúplnú zásielku oznámi predávajúcemu e-mailom na info@madame.sk alebo telefonicky.

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady na adrese predávajúceho Madame.sk, Kukučínova 1683/18, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na adrese: info@madame.sk

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú vyššie avšak nie na dobierku ale ako doporučenú listovú zásielku  alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru.

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Reklamáciu riešime ihneď výmenou tovaru alebo vráteným platby.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

– o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy  výmenu chybnej veci za bezchybnú.

-reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru

– tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Nároky na reklamáciu zanikajú z vád spôsobených:

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo používaním tovaru, ktoré prirodzene mení vzhľad výrobku.

Výmena a vrátenie tovaru

Tovar nám zašlite najneskôr 30. deň po fyzickom prevzatí zásielky.

Tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, schopný ďalšieho predaja.

Tovar neposielajte na dobierku, v takomto prípade ho neprevezmeme a bude Vám doručený späť.

Náklady na poštovné od Vás k nám hradíte vy.

Náklady na poštovné od nás k Vám hradíme my.

Tovar prosím zašlite na kontaktnú adresu: Madame SK, Kukučínova 1683/18, 921 01 Piešťany.

V prípade nejasností alebo doplňujúcich info nás môžete kontaktovať na tel. č: +421 911 441 440

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu kontaktovaním subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava (www.soi.sk).

Verified by MonsterInsights